Onze school bevordert de zelfstandigheid van kinderen. ‘Begeleid Zelfstandig Leren’ (BZL) is dan ook een belangrijke pijler in het didactisch concept van De Ark. We brengen onze leerlingen in contact met leerinhouden door middel van werkvormen zoals instructie en feedback geven, demonstreren, het leergesprek, leren door zelf te onderzoeken, coöperatieve werkvormen etc.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een actieve rol hebben in het leerproces waarbij zelfstandig werken een belangrijke werkvorm is. Voorwaarde om zelfstandig werken te bevorderen is onder andere het hanteren van uitgestelde aandacht. Hierdoor krijgt de leerkracht ruimte om zijn onderwijs af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. En hierdoor krijgen de leerlingen de ruimte om in hun eigen tempo en op hun eigen niveau de leerstof te verwerken.

Ons didactisch concept bestaat uit grofweg drie onderdelen:

  1. Uitleg en doel van de les;
  2. De verwerking;
  3. Afsluiting en evaluatie.

Na de uitleg en de begeleide inoefening rondom het doel van de les, gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de verwerking. Zij werken individueel of samen. De leerkracht loopt eerst een startronde via een vaste route door de klas. Na deze startronde wordt het teken van uitgestelde aandacht (rode of oranje stoplicht) zichtbaar gemaakt. De leerkracht heeft nu de gelegenheid om kinderen die daaraan behoefte hebben extra te helpen. Dit kan door het geven van een verlengde instructie. Na ongeveer 10 tot 20 minuten, afhankelijk van de groep, loopt de leerkracht een hulpronde. Deze kent dezelfde route als de startronde. Tijdens de hulpronde geldt de regel, dat alleen kinderen die hun dobbelsteen op het ‘?’ hebben liggen, geholpen worden.

Aan het eind van de les wordt de les afgesloten door te bekijken of de lesdoelen zijn behaald. Verder wordt het zelfstandig werken geëvalueerd.

Door het BZL krijgt de groepsleerkracht elke dag tijd om met kinderen extra te oefenen. Deze extra hulp wordt gegeven aan kinderen in alle zorgniveaus.

Bij BZL worden 9 leerfuncties ontwikkeld. Plannen en kiezen zijn twee van deze functies. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, wordt er gewerkt met het planbord (onderbouw) of een weektaak (groep 3 t/m 8).

Kleuters kiezen en plannen met behulp van het planbord. Dit is een bord met picto’s van de activiteiten die gekozen kunnen worden. Daarnaast hebben zij ook een weektaak. Zij mogen 4 werkjes doen binnen twee weken, waarbij ze zelf registreren wat ze gedaan hebben.

In de hogere groepen werken de kinderen met een weektaak. Hierop staat het werk voor de desbetreffende week vastgelegd. Kinderen plannen hun werk of met de leerkracht of wel zelf. Hierbij gaat het vooral om zelfstandig afwegingen te kunnen maken en prioriteiten te kunnen stellen. Een eindsituatie is die waarbij kinderen hun keuzes kunnen motiveren.

Wij denken dat de maatschappij dit van kinderen vraagt: plannen, organiseren en kritisch naar jezelf kijken.

Dit vraagt een andere houding van de leerkracht. De leerkracht pakt steeds meer zijn rol als coach en bevraagt de leerling wat hij of zij nodig heeft om zijn werk met succes af te kunnen ronden om doelen te kunnen behalen.

Ons doel is dat de leerlingen eind groep 5/6 zelf 2 tot 3 dagen zelfstandig kunnen plannen en eind groep 8 de hele week kunnen plannen.