Opbrengstgericht

Binnen onze ambitie ‘Focus op leren’ willen we opbrengstgericht en passend onderwijs verzorgen, welke behapbaar is voor de leerkrachten. De leerkracht voor de groep is hierbij het uitgangspunt om het primaire proces vorm te geven. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is volgens ons, bepalend voor elk succes. We werken hierbij vanuit zes uitgangspunten:

  1. De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat te geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.
  2. We redeneren vanuit het einde terug naar het begin. Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau: we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken.
  3. De middenmoot is het vertrekpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dat is dan ook de kern van ons onderwijs continuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken die op elkaar aansluiten: basis, verrijkte en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak. De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in onze school.
  4. We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie. Dit betekent dat we met de hele groep leerlingen telkens aan een set doelen werken. Om die te bereiken is er variatie in de aanpak. Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren; sociaal en inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: kinderen werken dan aan specifieke en afgestemde doelen aan hun ontwikkeling.
  5. We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijs continuüm is passend voor onze schoolpopulatie. Daarnaast passen we het onderwijs continuüm nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar de leerling: moet het onderwijs voor hem nog verder aangepast worden? Dit uitgangspunt betekent dat we telkens uitgaan van de grootste onderwijskundige gehelen. Er zijn ook kinderen die een eigen leerlijn volgen. Voor deze kinderen is een handelingsplan en een ontwikkelperspectief opgesteld.
  6. We gaan uit van het principe van de respons op instructie. Dit doen we op drie niveaus: school, groep en leerling. De respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en gedijen. Is de respons van de schoolpopulatie, de groep of de leerling voldoende, dan gaan we door met wat we doen. We hebben dan aan de onderwijsbehoeften voldaan. Is de respons onvoldoende, dan gaan we op onderzoek uit. We gaan na of we het onderwijs aan de schoolpopulatie, de groep of de individuele leerling moeten aanpassen.