De Ark is een ‘open’ christelijke school

De Ark is een ‘open’ christelijke basisschool. Dit betekent, dat onze deuren open staan voor alle ouders die hun kinderen willen aanmelden. Bij de aanmelding wordt van de ouders gevraagd de grondslag van de school te respecteren.

Het christelijke karakter van de school vindt zijn uitgangspunt en doel in de Bijbel. De Bijbel staat centraal in de dagelijkse godsdienstles. Deze begint met gebed. Daarbij worden ook kinderen actief betrokken. Naast het vertellen van Bijbelverhalen zingen we met elkaar. Inbreng van kinderen daarbij is altijd welkom.

Onze ‘identiteit’ strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding jegens elkaar en anderen. We hebben aandacht voor medemensen (in moeilijke omstandigheden) en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.

Een school met oog voor gedrag en welbevinden

Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door gesprekken, gezamenlijke vieringen, gerichte projecten en wij gebruiken een methode voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

We werken daarom in onze lessen gericht aan het versterken van het positieve zelfbeeld van kinderen, we zorgen ervoor dat de leerlingen zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast leren we ze om (beter) hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en meer sociaal inzicht te krijgen. Kinderen die problemen ervaren leren we hoe ze hulp kunnen vragen.

Goed onderwijs, veel leren, hoge opbrengsten

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken bewust aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U speelt daarbij als ouder een belangrijke, stimulerende rol. We geven extra instructie als dat nodig is en bieden kinderen aanvullende hulpprogramma’s als we merken dat ze eigenlijk méér kunnen dan ze laten zien. Hoge leeropbrengsten zijn voor ons van belang.

Missie

We bieden onderwijs dat leerlingen in staat stelt zich te ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal emotioneel, cretief als op cultureel gebied. Op deze manier ontdekken leerlingen waar hun talenten en mogelijkheden liggen, zodat ze zelfstandig, verantwoorde keuzes kunnen maken.

We kijken naar kinderen in zijn geheel en bieden ze een veilige basis. Waardering en het bieden van structuur en duidelijkheid maken daar onderdeel van uit. Vanuit christelijke waarden en normen en de liefde voor God en onze naasten zetten we een open cultuur neer waarbinnen iedereen zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerking.

We werken vanuit de gouden driehoek waarbij het kind leunt op de schouders van zowel de ouders als van de school. Vanuit samenwerking laten we kinderen tot groei komen waarbij kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.

 

Visie

Wij willen leerlingen graag voorbereiden op een maatschappij van vandaag, maar vooral ook die van morgen. Wij leiden kinderen op tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor hun handelen kunnen dragen. Dit doen wij door goed onderwijs te verzorgen gericht op de cognitieve, sociaal emotionele, creatieve en culturele ontwikkeling. Door de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie centraal te zetten in een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving kunnen kinderen betekenis geven aan de wereld om zich heen en vaardig zijn om op de lange termijn als zelfstandige wereldburgers te kunnen functioneren.

We omschrijven onze visie nader in vier pijlers:

  • Actief burgerschap

De Ark is een christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn. We gaan uit van de liefde voor God en onze naaste en handelen vanuit respect voor jezelf en de ander. We besteden aandacht aan het feit dat we in een multiculturele samenleving leven door wereldgodsdienst te geven en door in gesprek te gaan met de kinderen.

Onze leerlingen weten zich persoonlijk betrokken bij de maatschappij en elkaar en voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor een actieve deelname. We besteden dagelijks aandacht hieraan door middel van:

  • KiVa (methode sociale vaardigheden);
  • Gesprekken naar aanleiding van ‘Kind op Maandag’ (methode godsdienst) over thema’s in het leven zoals vriendschap, keuzes maken, emoties, … ;
  • Sociale vaardigheid.

We leven in een drukke maatschappij. We vinden het van belang dat de school een rustige haven is voor de leerlingen binnen de huidige maatschappij. Dit doen we door duidelijk te zijn naar de kinderen toe en door ze structuur te bieden. Dit creëert voorspelbaarheid en betrouwbaarheid waar de kinderen op kunnen bouwen.

We besteden ook aandacht aan een ander facet van deze tijd, namelijk de digitalisering. We leren kinderen hoe ze verantwoord mediawijs kunnen worden en laten ze inzien welke gevaren van het het online zijn er bij komen kijken. We gaan in gesprek met de kinderen en laten ze ervaren dat ze altijd een keuze hebben.

  • Focus op leren

Voorop staat voor ons dat een kind lekker in zijn vel zit en met plezier naar school gaat. Dat is voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Ons doel is om kinderen op te leiden tot zelfstandige wereldburgers en hun wortels en vleugels mee te geven, zodat we aan het eind van de reis gelukkige kinderen hebben die keuzes kunnen maken.

Van belang is dat we steeds met elkaar de ontwikkeling blijven volgen. We brengen onderwijsbehoeften in kaart en kijken steeds wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit houdt in dat wij ons onderwijs willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De middenmoot is hierbij het vertrekpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma met onze einddoelen voor ogen.

Groepsleerkrachten werken hierbij samen met de intern begeleider, de ouders, de directeur en als dat nodig is met externe hulp.

We willen kinderen mede-eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. Door in gesprek te gaan met de kinderen komen we erachter wat ze willen leren. Als coach begeleiden de leerkrachten de kinderen in dit proces en leggen daarbij focus op het proces. We vieren successen met elkaar, aangezien dat dat motivatie geeft en energie om door te gaan. Maar frustratie hoort er ook bij. We leren kinderen dat er tegenslagen zijn in het leven, maar dat deze ook te overwinnen zijn. En nog belangrijker: dat ze daar zelf een rol in spelen en invloed op uit kunnen oefenen.

We spelen in bij de kinderen om een groei mindset te ontwikkelen waarbij capaciteit, intelligentie en talent kunnen groeien en ontwikkeld kan worden. Je kunt altijd een stap verder zetten door hard werken, commitment en niet opgeven. Hierbij geven wij de kinderen mee dat jezelf zijn de basis is voor groei en dit is een proces van vallen en opstaan.

Door leerlingen zelf doelen te laten stellen, verschuift de rol van de leerkracht. Bij de coachende rol gaat het om het begeleiden en faciliteren van het leerproces van de leerlingen. Hierbij gaat het om de juiste balans te vinden tussen sturen en loslaten, stimuleren van de intrinsieke motivatie binnen het proces, zorgen voor een gevoel van competentie, bieden van structuur en het geven van feedback.

Wij vinden het van belang om leren zichtbaar te maken, zodat het proces met de einddoelen centraal staan binnen het onderwijs. Dit doen wij in de groepen door te werken met een datamuur ‘Onze koers’.

  • Samenwerken als motor

Ons onderwijs geven wij vorm vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de nadruk ligt op samen. Leren van en met elkaar in de klas en in het team neemt een belangrijke positie in, aangezien het leren van individueel- naar teamniveau brengt. 

Op leerkrachtniveau doen wij aan teamleren. We houden bordsessies waarbij we in gesprek gaan met elkaar over het geven van goed onderwijs. We spreken subdoelen af met acties, gaan bij elkaar in de les kijken, geven feedback en bereiden samen lessen voor. Dit zodat we ons bewust blijven van ons eigen leerkrachtgedrag en we wat hebben aan de ‘good practice’ van de ander.

Onderwijsinhoudelijk werken we in een professionele cultuur waarin we kwaliteit bieden. Daarbij is er oog en oor voor elkaar en ruimte voor ontspanning.

Dit bieden we ook naar de kinderen toe: van en met elkaar leren om het eigen leren op een hoger level te krijgen. De inzet van coöperatieve werkvormen is een middel om dit tot stand te brengen.

Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners in onderwijs aan en zorg voor het kind. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Open communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen, vormen de basis. Wij gaan de samenwerking met ouders aan vanuit de gouden driehoek, waarbij het kind leunt op de schouders van zowel de school als van de ouders. Zo starten wij het schooljaar met een nieuwjaarsreceptie waarbij de ontmoeting tussen kinderen, leerkrachten en ouders centraal staat. Vervolgens houden we startgesprekken met kinderen en ouders om af te stemmen wat het kind wil leren en hoe het leert.

Verder geven wij openheid door te werken met het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

  • Een profiel om trots op te zijn

Op De Ark hebben we gekozen om ons te onderscheiden door Wetenschap en Technologie een belangrijke rol te laten spelen binnen ons onderwijs. We doen dit omdat we de kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de huidige samenleving, waarin de 21ste eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. We willen de kinderen leren om kritisch en creatief te denken om verschillende problemen zelf op te lossen. Dit doen we door lessen te geven volgens de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dit houdt in dat kinderen zelf op onderzoek gaan bij een onderwerp uit de methode of zelf een probleem op gaan lossen door iets te ontwerpen en eventueel te maken. Dit alles zonder dat de leerkracht de oplossingen aandraagt, maar vooral een coachende rol heeft.

Naast de lessen die we hierover geven, werken we met GrowWizzKidd waarbij we onze eigen groenten telen en spelen we tijdens projectweken in op deze vaardigheden. 

Naast de cognitieve vakgebieden en het aanbieden van wetenschap en technologie, willen we kinderen een brede persoonsontwikkeling geven en hen op ontdekkingstocht laten gaan. Dit zodat de kinderen zichzelf leren kennen en zodat ze ontdekken waar hun talenten en mogelijkheden liggen. We bieden kinderen daarom wekelijks een les drama, muziek en dans aan door een vakdocent.

Kortom, we leren de kinderen vaardigheden aan die nodig zijn om als wereldburger stevig in je schoenen te staan. Alles wat gedaan wordt, moet betekenisvol, effectief en een volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen zijn!

Binnen alle pijlers speelt communicatie de grootste rol! Met communicatie brengen we een boodschap over, tonen we onze gevoelens of bereiken we een doel. We spreken onze verwachtingen uit en gaan uit van gelijkwaardigheid en wederzijdse betrokkenheid.