Visie

Op De Ark vinden we het belangrijk dat een leerling zich veilig en vertrouwd voelt. Zorg, betrokkenheid en verbondenheid zijn zaken waaraan we veel aandacht besteden. Dit laten we zien door te zorgen voor een vertrouwde sfeer en een goede relatie met de leerkracht.

De  leerling staat centraal.
De leerkracht stimuleert, coacht, stuurt en geeft de leerling zelfvertrouwen. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk omdat dit inhoudt dat iedereen meedoet, meedenkt en verantwoordelijk is.

Spelen is een spontane vorm van leren van jonge kinderen die in groep 1 en 2 centraal staat. Het bevordert de zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het oplossen van problemen, de fantasie en de creativiteit. Ook kunnen de verschillende vormen van spel invulling geven aan de realiteit, zodat het spel betekenisvol wordt. Spelen roept actieve betrokkenheid op, je kunt er helemaal in opgaan.

Op De Ark willen we hieraan tegemoet komen door middel van thematisch onderwijs dat vanuit een rijke leeromgeving aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Naast het vrije spel stuurt de leerkracht ook aan door bijvoorbeeld mee te spelen en zo activiteiten aan te reiken die interessant en betekenisvol zijn en waardoor we de leerling verder kunnen helpen in zijn ontwikkeling.

Het klaslokaal is ingericht met verschillende hoeken.
Bij het spelen in de bouwhoek komen vooral activiteiten als bijvoorbeeld passen, meten, tellen, ruimtelijke oriëntatie en samenwerken aan bod. Wanneer het bijvoorbeeld over het thema “De boerderij” gaat, kunnen de kinderen een boerderij maken met een hok voor de verschillende dieren. In de huishoek komen onder andere de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling, het inlevingsvermogen en het fantasiespel aan de orde. Bijvoorbeeld: “Dan was jij de boer en ik de boerin en dan gaan we eieren rapen. Daarna eten we ze lekker op”. Bij de crea activiteiten ontdekken de kinderen allerlei verschillende materialen en technieken, zoals verf, klei, papier, kosteloos materiaal en dergelijke. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld dieren van de boerderij maken.

We bieden onze kleuters mogelijkheden en materialen aan. Hierdoor kunnen zij exploreren en experimenteren en zo hun nieuwsgierigheid volgen.
Het werken met de ontwikkelingsmaterialen zoals puzzels, lotto’s, rekenspellen en taalspellen is specifieker gericht op het voorbereidend lezen en rekenen, maar ook hierbij wordt het samenwerken bevorderd, de motoriek ontwikkeld en bijvoorbeeld de taalontwikkeling gestimuleerd.

Groep 2
In groep 2 besteden we ook aandacht aan het taakgericht leren werken dat nodig is bij het leren lezen, schrijven en rekenen.

Voor kleuters is het belangrijk dat ze volop kunnen bewegen. Het bewegen stimuleert de denkontwikkeling, kinderen leren begrippen en leren nadenken over oorzaak en gevolg. Elke dag spelen de leerlingen buiten als het weer het toelaat en wekelijks zijn er spel- en gymlessen in het speellokaal.

Ook besteden we met onze kleuters bewust aandacht aan de muzikale vorming. Er wordt gezongen en gedanst en op instrumenten gespeeld.

Op De Ark is een doorgaande lijn ontwikkeld voor het bevorderen van de zelfstandigheid. Bij de kleuters leren de kinderen daarbij vooral om te kiezen via het planbord, even te wachten als de juf met andere kinderen bezig is, te bedenken wanneer ze een opdracht gaan maken en aan te geven welke activiteit ze gedaan hebben.

Tot slot is het ons speerpunt om vanuit een goede communicatie en samenwerking, met elkaar zorg te dragen voor de ontwikkeling van uw kind.


Lees hier meer actueel nieuws over onze groepen 1/2