Voor ouders is bij de schoolkeuze van uw kinderen, de veiligheid die de school kan bieden één van de belangrijke dingen.
Op de Ark staat veiligheid hoog in het vaandel.
De school staat middenin een woonwijk en de verkeerssituatie rondom de school is erg veilig.
Vlak langs de school lopen alleen voet- en fietspaden.
Wanneer de kinderen pauze hebben is er rondom de school een gevarieerde speelmogelijkheid.
Voor kleuters is er een afgescheiden schoolplein waar ook de peuters van de peuterspeelzaal buiten spelen.
Van het gemeentepark met speeltoestellen grenzend aan het schoolplein maken onze leerlingen met veel plezier gebruik.

Vanzelfsprekend is het gebouw zo veilig mogelijk ingericht. Via de hoofdingang ontvangen we de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Er is een aparte ingang waar de kleuters naar binnen komen zodat zij in alle rust hun schooldag kunnen beginnen.

Omgangsregels

Met plezier naar school gaan en je veilig en vertrouwd voelen zien wij als voorwaarde om tot leren te komen. Dit houdt in dat we aan het sociale klimaat in de klassen en in de school werken. Met de methode ‘Kiva’ werken we in alle groepen aan dezelfde thema’s. Met de leerkrachten, de ouders van de MR en de leerlingenraad hebben we omgangsregels opgesteld die onder onze hoofdregel vallen: We hebben respect voor de Ander, de ander en het andere. Deze regels komen terug in de lokalen en in de gangen van onze school. Ook de peuterspeelzaal, de BSO en TSO zijn hierover geïnformeerd.

Pestprotocol

Stop pesten.
Kom op voor jezelf en voor elkaar.

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Om pesten te voorkomen, of te stoppen gebruiken we een pestprotocol.
Hierin wordt het stappenplan wat we gebruiken uitgewerkt in concrete acties. Mogelijkheden tot begeleiding van de gepeste leerling en de pester worden besproken. Zo starten we, na signalering, zo snel mogelijk met het opzetten van een steungroepaanpak waarbij kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de oplossing.
Er staan adviezen in voor ouders van onze school wanneer pesten aan de orde komt, niet alleen voor de ouders van de gepeste en de pesters, maar voor de ouders van al onze leerlingen.
De leerkracht biedt hulp aan de gepeste en de ouders en begeleidt de pester en de ouders. Dit gebeurt, indien nodig, in overleg met deskundigen.

We gebruiken leerlinglijsten vanuit onze methode ‘Kiva’ om het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen in beeld te brengen en te volgen. Naar aanleiding van de uitkomsten, worden er klas specifieke acties opgezet om een optimale sfeer te bevorderen.