Wat hebben wij te zeggen?!

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor, ongeveer zes keer in het jaar, overleg met het bestuur/de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt. Instemmingsrecht betekent dat de school bepaalde besluiten niet kan nemen zonder instemming van de MR. Enkele voorbeelden hiervan zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, schooltijden, vaststelling van het schoolplan, het vakantierooster en de tussenschoolse opvang.

Voorbeelden waarbij de medezeggenschapsraad adviesrecht heeft zijn onder andere het meerjarig financiële beleid van de school, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school en aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het bestuur of de schoolleiding kan dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.

Tot slot kan de medezeggenschapsraad ook zelf voorstellen doen op elk gebied wat de school aangaat.

De MR van De Ark bestaat uit een oudergeleding (OG) waar drie ouders deel van uitmaken en uit een personeelsgeleding (PG) waar drie leerkrachten deel van uitmaken. De directeur maakt geen deel uit van de MR. Zij is door het schoolbestuur gemandateerd als gesprekspartner van de MR.

De medezeggenschapsraad houdt u via de website op de hoogte waarop u onder andere de verslagen van de vergaderingen kunt teruglezen. Wilt u meer weten over de medezeggenschapsraad? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met de leden van de MR op het schoolplein of via de e-mail:  ark_mr@pcpobr.nl De berichten die gestuurd worden naar dit adres komen in eerste instantie bij de oudergeleding terecht en worden vertrouwelijk behandeld.

De MR van De Ark bestaat uit een oudergeleding (OG) en uit personeelsleden (PG).

3 ouders:

 • Aad Kleine: voorzitter;
 • Peter van Helmond;
 • Christine van ’t Hart.

3 leerkrachten:

 • Clarissa Stout-Schaap;
 • Michiel Kleemans;
 • Mandy Laarhoven-van Wijk.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Ark maakt deel uit van stichting PCPO Barendrecht/Ridderkerk (PCPO). PCPO kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin alle 12 scholen van de stichting zijn vertegenwoordigd. Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen van de stichting van belang zijn. Te denken valt aan het meerjarenbestuursformatieplan, de begroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR. Elke school is met twee MR-leden vertegenwoordigd in de GMR, namelijk zowel een personeelslid als een ouderlid. Michiel Kleemans gaat namens het team en elke keer één van de drie ouders namens de oudergeleding.

Ook in de GMR bestaan instemmingsrecht en adviesrecht voor de gehele raad en in sommige gevallen voor de geledingen (oudergeleding of leerkrachtgeleding) apart.


Vergaderingen en verslagen

Elke vergadering van de MR is openbaar toegankelijk voor iedereen die aan onze school verbonden is. De vergaderdata voor het komend schooljaar zijn als volgt:

 • donderdag 17 november 2022
 • dinsdag 10 januari 2023
 • dinsdag 21 februari 2023
 • dinsdag 09 mei 2023
 • donderdag 15 juni 2023

Als u onderwerpen heeft om in te brengen, vragen of suggesties heeft aan de medezeggenschapsraad dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: ark_mr@pcpobr.nl

Verslagen:

2022-06-30

2022-05-10

2022-03-29

Hieronder vindt u een overzicht van relevante links: