Wat hebben wij te zeggen?!

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt.

Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn, de taakverdeling binnen de schoolleiding, het vakantierooster en de samenstelling van de formatie.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor, ongeveer zes keer in het jaar, overleg met het bestuur/de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

De MR van De Ark bestaat uit een oudergeleding (OG) en uit personeelsleden (PG).

3 ouders:

  • Mariëtte Bastiaanse: voorzitter;
  • José Weeda: secretaris;
  • Marijn den Hollander

3 leerkrachten:

  • Clarissa Stout-Schaap
  • Michiel Kleemans
  • Mandy Laarhoven-van Wijk

De Ark maakt deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Barendrecht/Ridderkerk (PCPO). Het PCPO kent  een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd  door een ouder- en een leerkrachtvertegenwoordiger uit de medezeggenschapsraden. Michiel Kleemans en Marijn den Hollander zijn vertegenwoordigers van De Ark in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

Vergaderingen en verslagen

Elke vergadering van de MR is openbaar toegankelijk voor iedereen die aan onze school verbonden is. De vergaderdata voor het komend schooljaar zijn als volgt:

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 23 januari 2018

Dinsdag 13 maart 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Dinsdag 26 juni 2018

Als u onderwerpen heeft om in te brengen, vragen of suggesties heeft aan de medezeggenschapsraad dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via het

e-mailadres:    ark_mr@pcpobr.nl

Verslagen:

Notulen 28 juni 2017

Notulen vergadering 08 november 2016

notulen-vergadering-22-september-2016

notulen-vergadering-28-juni-2016

notulen-vergadering-19-mei-2016

notulen-vergadering-15-maart-2016

Notulen vergadering 7 januari 2016

Notulen vergadering 3 december 2015

Notulen vergadering 2 oktober 2015

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van relevante links:

www.aob.nl

www.ouders.net

www.or-rendement.nl