De bemanning van De Ark bestaat uit zo’n 25 leden die allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben om het schip op koers te houden.

Directie/Kapitein

De directeur (kapitein), Sanne van der Veen, is eindverantwoordelijk voor alles wat er aan boord van De Ark gebeurt. Samen met de bemanningsleden maakt zij een reis naar avontuur binnen landschappen die zorgen voor vergezichten om het beste uit ieder kind te kunnen halen. De kapitein werkt doelgericht en oplossingsgericht waarbij de kracht zit in de (inter)actie. Ze werkt vanuit helikopterview: het einddoel voor ogen houden, piketpaaltjes slaan en zichzelf en de ander steeds de vraag stellen: ‘Gaan onze leerlingen hier beter door leren?’. Dan raak je de essentie van goed onderwijs.

Met het team bouwt zij samen aan het onderwijs van morgen om de kinderen elke dag te laten groeien in wie zij zijn.

Nieuwe leerlingen kunnen worden opgegeven en vervolgens wordt er een gesprek gevoerd met ouders. Hierbij wordt er gepraat over wat ouders van belang vinden aan het onderwijs aan hun kind(eren), praten we over de werkwijze van De Ark, gevolgd door een rondleiding door de school.

De groepsleerkracht

Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijk voor de goede gang van zaken, het welbevinden en de resultaten van elk kind. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders.

Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de zorg voor kwaliteit, de organisatie van feesten, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere niet-lesgebonden activiteiten.

Onze leerkrachten:
Groep 1: Willeke ’t Jong
Groep 1/2a: Clarissa Stout en Wendy Schmeits
Groep 1/2b: Nicole Vermeulen en Wendy Krijgsman
Groep 3a: Marion Luijendijk en Anita Vree
Groep 3b: Janina Lodder en Marijke Koorevaar
Groep 4a: Karin Zwaneveld en Wendy van Os
Groep 4b: Karla van Herpen en Mandy Laarhoven
Groep 5a: Saskia Ringenier
Groep 5b: Ilse Groeneveld en Linda Stronkhors
Groep 6: Ari Verdoorn
Groep 6/7: Michiel Kleemans
Groep 7: Sanne van der Veen en Jennifer Dirkse
Groep 8: Marlies Kranendonk

Bouwcoördinator/Volmatroos

Twee volmatrozen (bouwcoördinatoren) sturen het onderdenk en het bovendek aan op ons schip. Deze matrozen zorgen voor de dagelijkse organisatie van het onderwijs en sturen op kwaliteit binnen de onder- en de bovenbouw. De bouwcoördinatoren vormen samen met directeur en het managementteam van onze school.

Onze volmatrozen zijn:
Voor het onderdek: Clarissa Stout
Voor het midden- en bovendek: Marlies Kranendonk

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) coördineert de leerlingenzorg. Dit betekent dat zij:

  • Zorgt voor het uitvoeren van het zorgbeleid zoals dit beschreven staat in onze handleiding zorg en het schoolondersteuningsprofiel;
  • De leerling- en groepsbespreking coördineert;
  • Zorggesprekken met ouders en leerkrachten voert;
  • Didactisch onderzoek verricht bij leerlingen;
  • De contacten met alle externe zorgpartners coördineert;
  • Het schoolzorgteam voorzit;
  • De school vertegenwoordigt bij de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband;
  • De opbrengsten van leerling- en schoolresultaten samen met het team analyseert en hier doelen op zet.

De intern begeleider is Dian Kooijman. Zij wordt ondersteund door Paula Notebaart in het zorgteam van de school.

Managementteam

Het Managementteam wordt gevormd door:

Directeur: Sanne van der Veen
Bouwcoördinator onderbouw: Clarissa Stout
Bouwcoördinator bovenbouw: Marlies Kranendonk

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze vervangen door een van de bouwcoördinatoren.

Conciërge

Joke Heiwegen is onze huismeester. Zij zorgt voor een schone en veilige school, is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leveranciers en maakt het werken voor alle collega’s overzichtelijker.

Administratief medewerker

Corrie van de Vrie zorgt voor onze leerling-, personeels- en financiële administratie.

Specialisten aan boord van De Ark

ICT-coach

Marijke Koorevaar is naast groepsleerkracht ICT-coach. Zij heeft de taak om collega’s te begeleiden in het optimaal benutten van ICT middelen, het adviseren van het managementteam over het te voeren beleid en zij is contactpersoon voor onze externe netwerkbeheerder ‘Cloudwise’.

Taalcoördinator

Solveigh Erkamp is naast groepsleerkracht aangesteld in de functie van taal-/leescoördinator. Voor leerlingen is een optimale taal-/leesontwikkeling een van de meeste cruciale factoren in onderwijssucces. De taalcoördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs en is daarbij een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. Zij maakt het team enthousiast voor verschillende aspecten van het taalonderwijs en begeleidt collega’s hierin. Daarnaast ziet zij erop toe dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en dat veranderingen planmatig verlopen.

Coördinator Bewegingsonderwijs

Mandy Laarhoven is naast groepsleerkracht aangesteld in de functie van coördinator bewegingsonderwijs. Behalve het coördineren bestaat deze taak ook uit het maken en voeren van het beleid ten opzichte van de lichamelijke opvoeding, het coachen en begeleiden van collega’s en het bewaken van de kwaliteit van het aanbod en de opbrengsten.

Docent Kunstzinnige Vorming

Judith Pickard is onze docent kunstzinnige vorming. Elke groep krijgt 45 minuten per week een les drama, muziek en dans van haar. Wij willen graag dat kinderen hun creatieve brein ontwikkelen en we willen ze op zoek laten gaan naar wie ze zijn, door te ontdekken waar talenten en mogelijkheden liggen.