We zijn een Christelijke school.
Het Christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

– Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
– De kleutergroepen luisteren 2x per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
– De groepen 3-8 werken met Kind op Maandag; 
– We zingen Christelijke liederen;

– We vieren de Christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vraag die daarbij steeds centraal staat is: ‘Wat kunnen we hier van leren?’


April 2020

We lezen deze weken verhalen over koning Salomo. Hij mocht één ding aan God vragen. Hij koos niet voor rijkdom of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zoveel wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor kreeg hij ook de rijkdom waar hij niet om gevraagd had er nog bij. Uit verre landen kwamen mensen zich vergapen aan zijn rijkdom, zoals de koningin van Seba. Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet een tempel en een paleis bouwen en had alles wat een mens zich maar kon wensen. Maar hij wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden dan de God van Israël. Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk geen toekomst.

Van alles krijg je veel
en van het meeste nog veel meer.
Maar voor één ding geldt dat niet:
Dat is God, Hij is je Heer.
Luister goed: je God is één.
Kniel niet voor een afgodsbeeld.
God is alles,
Hij alleen heeft jou zoveel toebedeeld.

Met de kinderen denken we ook na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid verbonden met de vraag naar het goede: je bent wijs als je goede, verstandige dingen doet.


Maart 2020

Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op voor een nieuw begin. In de weken naar Pasen zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt:

De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.

We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde dag.


Januari 2020

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.

Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?


December 2019

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazaret. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was.

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

 


Oktober 2109

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!


September 2019

We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.

Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.

 


Juni 2019

De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn voorganger laat zien wat God voor mensen doet.

Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

 

 


Mei 2019

Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Later begint nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen!

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen!
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe!